Музейлар

        ЎЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ МУЗЕЙИ

     Музей адабиёт, маданият ва маърифат соҳасида фундаментал тадқиқотлар олиб борувчи ва Ўзбекистон халқларининг моддий ва маънавий бойликларини сақлаб намойиш ва тарғиб қилувчи илмий ва илмий-маърифий ташкилотдир ва Ўзбекистон халқларининг моддий ва маънавий бойликларини сақлаш, намойиш қилувчи ва тарғиб этувчи илмий ва илмий-маърифий муассаса.  Музей экспозиция,  Қўлёзмалар ва Ўзбекистон шоир ва ёзувчилари архивидан иборат.

     Музейнинг илмий йўналиши

  Ўзбекистон халқларининг энг қадимги дарвдан ҳозирги кунгача бўлган давр фольклор ва ёзма манбаларининг илмий тавсифини амалга ошириш, тадқиқ қилиш ва нашр қилдириш.

    Музей ютуқлари

   А.Қаюмов. “Асарлар” тўплами.  «Мумтоз сўз», Т.,  2013; С.Ҳасанов. Бобур. “Мубаййин”. “Мовараунаҳр”, Т., 2013; Н.Низометдинов. “Маъосири Оламгирий”.  “Мовароуннаҳр”, Т., 2013;  С.Хасанов. «Генетико-типологическоэ исследование поэмы «Сем скиталцев» Алишера Навои». «Мумтоз сўз», Т., 2014; Алишер Навои. Жемчужна строфы. (Назм ул жавохир). «Ўкитувчи» нашриёт матбаа-ижодий уйи, Т., 2014; Н.Низометдинов. “Ҳиндистонда тасаввуф тарихи ва адабиёти” (ВИИИ-ХВИИ аср). “Адабиёт учқунлари”,  Т., 2014; Ж.Жўраев. Фахрий Ҳиротийнинг “Равзат ус-салотин” ва “Жавоҳир ул-ажойиб” тазкиралари. “Мумтоз сўз”, Т., 2014; А.Қаюмов. “Дилкушо такрорлар ва руҳафзо ашъорлар”. “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. Т., 2014; Алишер Навоий. Устоз Абдураҳмон Жомий вафотига ёзилган марсия.  “Мумтоз сўз”, Т., 2014; Алишер Навоий. “Хамсат ул-мутаҳаййирийн” асарининг танқидий матни. “Мумтоз сўз”, Т., 2015;. Мақсуд Шайхзода. “Жалолиддин Мангуберди”.  “Мумтоз сўз”, Т., 2015;  “Пскент шоирлари”. “Мумтоз сўз”, 2015; “Замима тазкиралар”.  “Мумтоз сўз”, 2015; Ш.Ҳасанова. “Тўтинома”  типидаги асарларнинг қиёсий-типологик ва текстологик тадқиқи”. “Мумтоз сўз”,  Т., 2015;  С.Ҳасанов. “Захириддин Муҳаммад Бобур “Мубаййин” асари-муҳим адабий диний манба”.  “Мумтоз сўз”, Т., 2015;  “Носирхўжа Валади Мансурхўжанинг “Лайли ва Мажнун” достони”. “Сангзор”, Жиззах, 2015; “Хуршид архивининг илмий тавсифи”. “Мумтоз сўз”, 2015;  Алишер Навои. Пятерица изумлений. Т., 2015; Алишер Навоий. “Фарход ва Ширин” достони уч тилда ўзбек, рус, украин тилларида Киев шаҳрида чоп этилди. АДЕФ-Украина нашриёти, 2016; Алишер Навоийнинг “Хамса”сининг факсимел нашри, “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.

 

 

  Хасанов Саидбек Рустамович –  филология фанлари доктори, профессор, “Халқлар дўстлиги” ордени билан мукофотланган,  музей директори.
Ўзбек адабиётшунослиги, манбашунослиги ва Шарқ халқлари адабиёти бўйича кўзга кўринган ва ўзига хос мактаб яртаган йирик олим.
10 монография ва 250 дан ортиқ мақолалар муаллифи.
“Навоийнинг етти туҳфаси”, “Роман о Бахраме”, “Навоий мероси-илҳом чашмаси”, “Навоийнинг ҳикматли сўзлари”, Москвада “Лирика Навои”, Киевда “Фарход ва Ширин” асарининг совға нашрларини тайёрлаган.