X

Автореферат

Автореферат

YUSUPOVA DILNAVOZ RAHMONOVNA  - "TEMURIYLAR DAVRIDAGI ARUZGA DOIR RISOLALARNING QIYOSIY TAHLILI"

HAMROYEVA ORZIGUL JALOLOVNA  - "XX ASR BOSHLARI OʻZBEK MATNSHUNOSLIGI TARAQQIYOTIDA FITRAT  MAJMUALARINING OʻRNI​"

JURABAYEVA ZAMIRA AXMEDOVNA  - "OʻZBEK TILIDA EKOLOGIK TERMINLAR"

JOʻRAQULOV UZOQ HAYDAROVICH - "ALISHER NAVOIY “XAMSA”SIDA XRONOTOP POETIKASI"

ERGASHEVA GULI ISMOIL QIZI - "TURLI TIZIMDAGI TILLARDA GENDERGA OID TERMINOLOGIYANING SHAKLLANIShIDA LINGVISTIK VA EKSTRALINGVISTIK OMILLAR"

MO‘YDINOV QODIRJON ABDURASULOVICH - "O‘ZBEK TILI SUD NUTQI LEKSIKASI"

UMURZAQOVA MARHABO EGAMBERDIEVNA - O‘ZBEK TILIDA SEGMENT QURILMALARNING LINGVOPRAGMATIK TADQIQI 

XAKIMOVA MUXAYYO KARIMOVNA - O‘ZBEK TILIDA ABSTRAKT NOMLAR SEMANTIKASI 

PARDAYEV QULDOSH UZAQOVICH - MUQIMIY SHEʼRIYaTINING MATN TARIXI, TAHRIRI VA TALQINI

YIGITALIEV UMIDJON SAMINOVICH - O‘ZBEK TILIDA «ODAM» VA «JINS» KONTSEPTLARI BILAN
BOG‘LIQ ASSOTSIATIV-VERBAL BIRLIKLAR

Xodjayev Yusuf Norqulovich - "Alpomish" dostonidagi shaxs ma'naviy jihatlarini ifoda etuvchi atov birliklarning semantik-struktur, konseptual va leksikografik xususiyatlari

Hamroyev Alijon Ro'ziqulovich - "Ona tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish"

Mamatqulova Gulshan Amanqulovna - "Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarda adabiy tushunchalarni shakllantirish metodikasi"

Azimova Dildora Bahriddinovna - "Yangi o'zbek doston(poema)larida davr va shaxs fojeasining poetik talqini"