ILMIY FAOLIYAT

ILMIY FAOLIYAT

Universitetning asosiy ustuvor ilmiy-tadqiqot yo‘nalishlari:

 • XXI asrda uzbek tili va adabiyoti ta’limi strategiyasi: ilmiy muammolar, amaliy va metodologik ustuvorliklar
 • o‘zbek adabiyotining ibtidosidan bugungi kunigacha: poetik, antropologik va sotsiomadaniy aspektlari
 • o‘zbek adabiyoti va uning dunyo madaniy an’analariga retsepsiyasi
 • o‘zbek tilini chet tili sifatida o‘qitishning samarali ishlovchi tizimini ishlab chiqish
 • og‘zaki (sinxron) va yozma (ilmiy-texnik va badiiy) tarjimaning nazariy va amaliy metodik tizimlarini ishlab chiqish
 • kibermakonda o‘zbek tilini o‘rganish, o‘zbek tiliga o‘rgatishning raqamli metodlarini ishlab chiqish
 • ilmiy tadqiqotlarning loyihaviy boshqaruvi

 

Ilmiy-tadqiqot ishlarining yo‘nalishlari:

 • jahon adabiyotini tadqiq qilishning qiyosiy-tarixiy, qiyosiy-tipologik muammolari
 • adabiyot nazariyasi tarixining zamonaviy aspektlari (adabiy jarayon tadriji, davrlashtirish, o‘tish bosqichlarining o‘ziga xosligi, badiiy taraqqiyot evolyusiyasi qonuniyatlari)
 • adabiy jarayon tahlili metodologiyasi
 • adabiy manbaning filologik va tarixiy-adabiy talqini
 • o‘zbek tilining tarixiy taraqqiyoti, uning zamonaviy holati, qo‘llanilishi va turkiy tillar bilan aloqasi
 • sinxron, badiiy va ilmiy-texnik tarjima muammolari
 • ona tili va chet tilini o‘zlashtirishning psixolingvistik aspektlari
 • til o‘rgatish va madaniyatlararo aloqa
 • o‘zbek tilining mashina fondini yaratish
 • o‘zbek tilida so‘zlashuvchilarning nutqiy faoliyati