Avtoreferat

Avtoreferat

TO'XSANOV QAHRAMON RAHIMBOYEVICH - "JALOLIDDIN RUMIY "MASNAVIY MA'NAVIY" ASARI O'ZBEKCHA TARJIMALARINING QIYOSIY TADQIQI"

TO'YCHIYEVA OYDIN SAYFULLAYEVNA - "XV-XX ASR ADABIYOTIDA AYOLLARGA BAG'ISHLANGAN TAZKIRALAR : ANANAVIYLIK VA NOVATORLIK"

BABAJANOV MANSURBEK QURBABAYEVICH - "O'ZBEKCHA-QORAQALPOQCHA BADIIY TARJIMALARDA FRAZEOLOGIZMLARNING IFODALANISHI"

TURDIYEVA HILKAR KOMILOVNA - "NUTQIY ETIKET BIRLIKLARINING LINGVOPRAGMATIK TADQIQI"

TOSHNIYOZOVNA RA'NO TOHIRIVNA - "ALISHER NAVOIY TAFAKKURI ONTOLOGIYASINING POETIK IFODASI("XAMSA" DOSTONLARI ASOSIDA)"

ESHMATOVA YULDUZ BOYMAXMATOVNA - "ISTIQLOL DAVRI O'ZBEK QISSACHILIGIDA AYOL RUXIYATINING BADIIY TALQINI"

YUSUPOVA DILNAVOZ RAHMONOVNA  - "TEMURIYLAR DAVRIDAGI ARUZGA DOIR RISOLALARNING QIYOSIY TAHLILI"

HAMROYEVA ORZIGUL JALOLOVNA  - "XX ASR BOSHLARI OʻZBEK MATNSHUNOSLIGI TARAQQIYOTIDA FITRAT  MAJMUALARINING OʻRNI​"

JURABAYEVA ZAMIRA AXMEDOVNA  - "OʻZBEK TILIDA EKOLOGIK TERMINLAR"

JOʻRAQULOV UZOQ HAYDAROVICH - "ALISHER NAVOIY “XAMSA”SIDA XRONOTOP POETIKASI"

ERGASHEVA GULI ISMOIL QIZI - "TURLI TIZIMDAGI TILLARDA GENDERGA OID TERMINOLOGIYANING SHAKLLANIShIDA LINGVISTIK VA EKSTRALINGVISTIK OMILLAR"

MO‘YDINOV QODIRJON ABDURASULOVICH - "O‘ZBEK TILI SUD NUTQI LEKSIKASI"

UMURZAQOVA MARHABO EGAMBERDIEVNA - O‘ZBEK TILIDA SEGMENT QURILMALARNING LINGVOPRAGMATIK TADQIQI 

XAKIMOVA MUXAYYO KARIMOVNA - O‘ZBEK TILIDA ABSTRAKT NOMLAR SEMANTIKASI 

PARDAYEV QULDOSH UZAQOVICH - MUQIMIY SHEʼRIYaTINING MATN TARIXI, TAHRIRI VA TALQINI

YIGITALIEV UMIDJON SAMINOVICH - O‘ZBEK TILIDA «ODAM» VA «JINS» KONTSEPTLARI BILAN
BOG‘LIQ ASSOTSIATIV-VERBAL BIRLIKLAR

Xodjayev Yusuf Norqulovich - "Alpomish" dostonidagi shaxs ma'naviy jihatlarini ifoda etuvchi atov birliklarning semantik-struktur, konseptual va leksikografik xususiyatlari

Hamroyev Alijon Ro'ziqulovich - "Ona tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish"

Mamatqulova Gulshan Amanqulovna - "Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarda adabiy tushunchalarni shakllantirish metodikasi"

Azimova Dildora Bahriddinovna - "Yangi o'zbek doston(poema)larida davr va shaxs fojeasining poetik talqini"

Pardayev Zokir Abdimajitovich - "Istiqlol davri she'riyatida xalqona pafosning yangilanishi"

Qosimov Usmon - "Adabiy-estetik tafakkur tadriji: an'anaviylik, vorisiylik, o'ziga xoslik"

Baltayeva Anadjon Tajibayevna - "Adabiyot darslarida o'quvchilarni badiiy asar qahramonlarini tanqidiy baholashga o'rgatish texnologiyasi"

Rahmonova Shahnoza Muhiddinovna - "XX asr ikkinchi yarmi o'zbek she'riyatida aruzning poetik shakl va mazmun takomilidagi o'rni"

Abduvalitov Ergash Buranevich - "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qardosh xalqlar adabiyotini qiyosiy o'rganish"

Jabborova Matluba Rustamovna - "O'zbek mumtoz adabiyotida Jamshid obrazining badiiy talqini"

Abdulxayrov Manzar Xusanovich - "Navoy asarlari matni tabdilini amalga oshirish usullari, tamoyillari va amaliy masalalari"

Tosheva Nilufar Shirinboyevna - Hozirgi o‘zbek nasrida fol'klorga oid vositalarning poetik funksiyasi (isajon sulton nasri misolida)

Rаsulovа Umidа Yoʼldosh qizi - XX аsr oʼzbek qissаchiligi (poetik izlаnishlаr vа tаrаqqiyot tаmoyillаri)

Eshmatova Yulduz Boymaxmatovna - Istiqlol davri o‘zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini